Selection

Executive Selection - Annonsrekrytering
Annonsrekrytering har fördelen av att nå ut till ett stort antal potentiella kandidater, men ställer också krav på kompetens att utforma annonser och administrativa resurser och rutiner för hantering av en stor mängd sökande på ett professionellt sätt.

Kunddialog - avtal
I en kunddialog informerar Talent Management Group hur uppdragen styrs när det gäller tidplaner och process. Avtal skrivs när båda parter är överens om uppdragets omfattning och mål. Upplägg och tidplan anpassas utifrån uppdragets storlek.
Tidplanen styrs av medieval, sista ansökningsdatum och eventuella repetitioner av
annonsinförandet.

Uppdragsbeskrivning
Vi börjar rekryteringsarbetet med att förstå och tolka våra uppdragsgivares affärsidé, marknad, företagskultur, kundrelationer och konkurrenssituation. Här grundläggs
uppdragets framgång och slutliga kvalitetsnivå. Nästa steg är att beskriva aktuella
arbetsuppgifter och processer tillsammans med de kunskaper, färdigheter och den förmåga som behövs för arbetet. Företaget besöks, nyckelpersoner intervjuas och en befattningsbeskrivning tas fram som uppdragsgivaren godkänner.

Annonsering, svar och administration
Vi kan efter önskemål bistå med utformning och införande av kvalitativa annonser, i annat fall ansvarar uppdragsgivaren för detta. Under annonsperioden besvarar Talent Management Groups involverade personal på frågor kring de utlysta tjänsterna.
En aktiv dialog förs med samtliga sökande om rekryteringsprocessen. Vi hanterar all svarshantering inklusive utskick av svars- och tackbrev.

Urval - intervju
Vid annonsuppdrag genomförs urval av de bästa kandidaterna bland samtliga
ansökningar. Dessa kallas till intervju hos Talent Management Group där
uppdragsgivarens företag och den aktuella tjänsten presenteras. Kandidaten redogör för sin utbildning, arbetslivserfarenhet, sina framtidsplaner, ambitioner, egenskaper, fritidsintressen och sin nuvarande arbetssituation, det vill säga motivationen och förutsättningen för den aktuella befattningen.

Presentation - urval
De lämpligaste kandidaterna presenteras muntligt och skriftligt för uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren genomför egna intervjuer med utvalda slutkandidater. Intervjuerna resulterar i anställningsurval som alltid görs av uppdragsgivaren.

Referenstagning och anställning
Innan anställningsavtal tecknas med kandidater tas referenser, vilka kontaktas av
Talent Management Group. En sammanfattning av referenserna presenteras muntligen för uppdragsgivaren. Talent Management Group sänder över slutkandidaternas betyg och intyg till uppdragsgivaren.

Uppföljning och kvalitetssäkring
Vi vill ha förmånen att följa upp alla uppdrag med uppdragsgivaren och den anställde cirka tre månader efter det att den anställde påbörjat sin nya anställning. Avsikten är att kvalitetssäkra genomförandet av rekryteringsuppdraget, det vill säga kontrollera om uppdraget utförts på bästa sätt och att den anställde och uppdragsgivaren är nöjda.