Normer för god yrkesetik


Talent Management Groups normer för god yrkesetik följer även ESKs normer. Den enskilde konsultens etiska medvetenhet, kompetens och ansvarskänsla är avgörande för en professionell hantering av uppdrag och relationer till kandidater och
uppdragsgivare.


  1. Varje människa har rätt till respekt för sin integritet och skydd för densamma. I vår yrkesutövning värnar vi till fullo om våra klienters och uppdragsgivares integritet.
  2. Vi förbinder oss till strikt konfidentiellt hanterande av allt som kommer till vår kännedom i samband med uppdrag. Handlingar och dokument förvaras på ett betryggande sätt.
  3. Vi svarar för att genomföra uppdraget på ett kvalificerat sätt och medverkar till dess att uppdraget är avslutat.
  4. Vi anger initialt uppdragsgivaren såväl arbetsmetoder som ekonomiska villkor och uppdragsvillkor.
  5. Uppdrag tas enbart gentemot arbetsgivare/organisation eller dylikt och ingen ersättning tas emot av potentiella kandidater.
  6. Uppdraget förbereds genom en analys av uppdragsgivarens situation med avseende på organisation, ekonomi affärsidé etc. samt en noggrann analys av den aktuella befattningen som sedan mynnar ut i en med en uppdragsgivarens överenskommen sökprofil.
  7. Vi är skyldiga att till potentiella kandidater ge en saklig, balanserad och så objektiv bild som möjligt av uppdragsgivaren och befattningen.
  8. Kandidater som presenterats för uppdragsgivaren har alltid personligen intervjuats, informerats och utvärderats med avseende på aktuell befattning.
  9. Vi strävar efter att hålla alla kandidater informerade om läget i rekryteringsprocessen och följa upp avslutade uppdrag med uppdragsgivare och anställd.
  10. Vi söker inte kandidater hos nuvarande eller tidigare uppdragsgivare där det är uppenbart att en kundrelation föreligger det senaste året.