Search

Search är ett av våra specialistområden. Vi rekryterar kandidater till
företagsledningar samt chefer och erfarna specialister inom försäljning,
marknadsföring, teknik, personal och ekonomi.

Avtal - definition av uppdrag
Vi definierar tillsammans med vår uppdragsgivare uppdragets omfattning.
Rekryteringsarbetet börjar med att vi skapar oss en bild av företaget och aktuell
befattning. Kartläggning sker av uppdragsgivarens affärsidé, marknad, företagskultur, kundrelationer och konkurrenssituation. I nästa steg beskrivs aktuella arbetsuppgifter och processer tillsammans med de kunskaper, färdigheter och den förmåga som
behövs för arbetet. Företaget besöks, nyckelpersoner intervjuas och en
befattningsbeskrivning tas fram som uppdragsgivaren godkänner.

Research
När vi söker kandidater ser vi ofta till erfarenhet och vill ha personer som vet hur man löser ett affärsproblem och hur man möter kundbehov. Researchen startar med
kontakter i det levande nätverket och urvalet breddas genom Talent Management Groups databas, marknadsanalyser och via andra uppsökande media. En första
kandidatutvärdering görs i rekryteringsteamet.

Djupintervjuer - utvärdering
Efter djupintervjuer och eventuella tester på de mest kvalificerade kandidaterna
beslutar rekryteringsteamet vilka som blir slutkandidater att presenteras för
uppdragsgivaren. Valet baseras på en omfattande utvärdering där betyg kontrolleras och noggrann bedömning görs av kandidaternas egenskaper, förmågor, kompetens och tidigare arbetsprestationer. Informationen matchas mot sökprofilen, aktuella
arbetsuppgifter och andra behov hos uppdragsgivaren.

Presentation av slutkandidater
Här sker en personlig presentation av slutkandidaterna och en dialog kring de uppgifter som lämnas om kandidaterna. De kandidater som uppdragsgivaren vill gå
vidare med bokas in för intervjuer med personer ur uppdragsgivarens organisation.

Uppdragsgivarens intervjuer
Uppdragsgivaren genomför egna intervjuer med utvalda slutkandidater. Intervjuerna resulterar i ett anställningsurval.

Referenstagning och anställning
Det avgörande valet av kandidater som uppdragsgivaren önskar anställa görs alltid av uppdragsgivaren. Innan anställningsavtal tecknas med dessa kandidater kvalitetsbestäms kandidatens referenser och dessa kontaktas av Talent Management Group. En sammanfattning presenteras muntligen för uppdragsgivaren.

Uppföljning och kvalitetssäkring
Vi vill ha förmånen att följa upp och utvärdera alla uppdrag med uppdragsgivaren och den anställde cirka tre månader efter det att den anställde påbörjade sin nya anställning. Avsikten är att kvalitetssäkra genomförandet av rekryteringsuppdraget, det vill säga kontrollera om uppdraget utförts på bästa sätt och att den anställde och uppdragsgivaren är nöjda.